Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.forumrozwojumiast.poznan.pl

Urząd Miasta Poznania zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.forumrozwojumiast.poznan.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • nie ma możliwości wyboru kontrastu strony
 • brak tekstów alternatywnych pod zdjęciami
 • błąd walidacji strony html

Inne informacje

 • brak utworzonych skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony
 • brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Matuszczak-Szulc.
 • E-mail: rmwm@um.poznan.pl
 • Telefon: 61 878 5695

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
 • Adres: ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań
 • E-mail: rmwm@um.poznan.pl
 • Telefon: 61 878 5695

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika, a drzwi otwierają się automatycznie.
W budynku znajduje się parking, z którego jest możliwość przemieszczenia się windą na piętro Wydziału.
Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do Wydziału lub umówienia spotkania z klientem na parterze.